Велинов Консулт ЕООД

Велинов
Консулт ЕООД

 

Извършване на независими експертни оценки при застраховане

Застрахователни оценки се изискват от застрахователната компания при застраховане на определено имущество или актив.

Велинов Консулт ЕООД изготвя оценка на съответния актив, за да се определи застрахователната му стойност.

При настъпване на застрахователно събитие се извършва експертна оценка на размера на настъпилата щета.