Велинов Консулт ЕООД

Велинов
Консулт ЕООД

 

Методики при изготвяне на оценка

При извършване на оценка Велинов Консулт ЕООД използва утвърдени методики, наложили се в оценителската практика в България.Запознати сме и прилагаме международните и европейските оценителски стандарти.

За оценка на недвижими имоти:

 • метод на нова възстановителна стойност
 • метод на нетните приходи
 • ликвидационен метод
 • сравнителен метод
 • метод на предприемача
 • тежестен метод на архитект Волфганг Негели

За оценка на цели предприятия:

 • метод на чистата стойност на активите
 • метод на дисконтираните парични потоци
 • ликвидационен метод

За оценка на машини, съоръжения и транспортни средства:

 • метод на разходите
 • метод на пазарните аналози
 • ликвидационен метод
 • застрахователен метод

За оценка на земя:

 • сравнителен метод
 • приходен метод на база средна рента
 • метод на базисните пазарни цени с корекционни пазарни коефициенти