Велинов Консулт ЕООД

Велинов
Консулт ЕООД

 

ISO 9001 процедура при сертифициране

Нашата процедура за сертифициране по ISO 9001

Всеки проект за изграждане и внедряване на една система за управление на качеството преминава през следните етапи:

Етап Подготовка

 • Изясняване целта на проекта и обхвата на системата по качеството с ръководството на организацията
 • Запознаване със спецификите на организацията и възможностите за реализиране на проекта
 • Уточняване техническите и финансови параметрите на проекта и сключване на договор
 • Подписване на декларации за конфиденциалност пред клиента от консултантския екип
 • Провеждане на интервюта със служителите на всички отговорни длъжности, ангажирани в обхвата на системата за управление на качеството
 • Определяне на представител на ръководството и координатори
 • Определяне от страна на ръководството на политиката и целите по качеството
 • Преглед и анализ на съществуващата документация в организацията (по желание от страна на клиента се съставя писмен доклад за моментното състояние на системата и препоръки за нейното развитие и адекватност със изискванията на стандарта)
 • Провеждане първоначално обучение на ръководния състав от организацията
 • Планиране на дейностите по проекта

Етап Разработване

Активна съвместна работа по изграждането на системата за управление на качеството съгласно изискванията на стандарта.

Етап Внедряване

 • Обучение на персонала на организацията по приложението на новата система и новите изисквания
 • Съдействие от наша страна с опит и ноу-хау при внедряването, с цел постигане на максимална ефективност
 • Обучение на екип вътрешни одитори и провеждане на първи вътрешен одит

Етап Функциониране

 • Надзор върху функционирането на системата за управление на качеството и събиране на обективни доказателства за нейната ефикасност и ефективност
 • Консултации за избор на сертифициращ орган

Сертификация

Велинов Консулт ЕООД Ви предоставя съпровод по време на сертификационния одит и подпомагане на организацията в мероприятията касаещи сертификационния одит.

Основната ни цел е Организацията-клиент да изгради и внедри система за управление на качеството (ISO 9001), адекватна и съответстваща на изискванията на стандарта и способна непрекъснато да подобрява своите процеси оказващи влияние върху качеството на управление.

Всеки консултантски проект, се извършва при стриктно спазване на двустранно утвърден план, което е предпоставка за изпълнение на поставените цели в рамките на поетите договорни ангажименти.

Стремежът ни е мотивиране и въвличане на персонала на организацията в изпълението на проекта, което спомага за пълното осъзнаване на изскванията и е гаранция за ефективно функциониране на системата след нейното сертифициране.