Велинов Консулт ЕООД

Велинов
Консулт ЕООД

 

ISO 9001:2000 информация

ISO 9001:2000 - Сертификация на системи за управление на качеството.

Вашите клиенти търсят качество? - Осигурете им го и те ще ви останат верни!

Какво е това?

ISO 9000 е най-разпространената в световен мащаб серия от стандарти и указания, определяща изискванията към управленските системи, касаещи качеството на продуктите и услугите.

Основа

ISO 9001:2000 е най-новата версия на наложилия се вече стандарт за системи за управление на качеството. Всяка фирма, която иска да увеличи ползите от непрекъснатото си усъвършенстване, трябва да внедри и сертифицира Система за управление на качеството, базирана на изискванията на ISO 9001:2000.

Предимства

Предимствата за сертифицираните фирми са многопосочни. Това са повишаване на производителността, подобряване на ефективността, намаляване на загубите, увеличаване на печалбата. Те позволяват да разработите системен подход при взимането на решения, да бъде повишена компетентността на служителите, възможност да бъдат задоволени цялостно нуждите на клиента, насърчават инвеститорите и помагат за получаване на национално и международно признание.

Област на приложение

Този стандарт е приложим за всички организации - без ограничения в размера и предмета на дейност. Всички организации, които добиват, преработват или произвеждат материални продукти или предоставят услуги са обект на сертификация по ISO 9001:2000. Това се отнася също и за стопански и нестопански организации, публична администрация, учебни заведения и т.н.. Накратко за всички, които се стремят към непрекъснато подобрение на управленската си дейност и процеса на работа.

Стъпки към сертификация

Организация, която иска да достигне до сертификация, трябва първо да внедри система за управление на качеството, която да е в съответствие с изискванията на стандарта. В зависимост от степента на подготвеност на организацията, това може да стане чрез използване на собствени ресурси или с привличането на независим консултант. Съдействие при изграждането и внедряването на Система за управление на качеството може да бъде потърсена и чрез провеждането на обучение на персонала от външен лектор. След като системата бъде внедрена, за да може да започне сертификационния процес, системата трябва да бъде развивана и изпитвана достатъчно дълго, за да бъдат натрупани достатъчен обем доказателства, които ще бъдат използвани при сертификацията. Необходимо е да са били проведени вътрешни одити и прегледи от ръководството.

Организациите, желаещи да получат оферта за сертификация, трябва да попълнят и изпратят в офиса на Велинов консулт ЕООД, въпросник, с който описват накратко дейността, която ще бъде сертифицирана. Въпросникът може да бъде получен от тук или от офиса на "Велинов консулт" ЕООД.