Велинов Консулт ЕООД

Велинов
Консулт ЕООД

 

За дружеството

Велинов Консулт ЕООД е дружество, извършващо консултантски и оценителски услуги, основано през 1996 година. Управител на дружеството е Людмил Иванов Велинов. Член е на Камарата на независимите оценители в България

Велинов Консулт ЕООД оперира в сферата на:

 • Сделки с недвижими имоти
 • Оценка на недвижими имоти
 • Оценка на машини и съоръжения
 • Оценка на транспортни средства
 • Оценка на търговски предприятия и вземания
 • Оценка на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения
 • Оценка на съвременно изобразително изкуство
 • Оценка на имоти в горски територии
 • Оценка на земеделски земи и трайни насаждения
 • Консултански услуги
 • Консултиране при кредитиране
 • Консултиране при сертифициране по ISO 9001