Велинов Консулт ЕООД

Велинов
Консулт ЕООД

 

Нашият бизнес

Фирмата има богат опит в изготвянето на експертни оценки на разнообразни по вид активи в различни отрасли на икономиката.

  • Недвижими имоти – промишлени сгради, селскостопански постройки, търговски сгради, административни сгради, жилищни и жилищно–търговски сгради, строителни съоръжения, незавършено строителство, земи, включени в границите на населените места и други.
  • Машини и съоръжения – производствени машини, инструментално оборудване, хотелско, ресторантско и кухненско оборудване, офисно оборудване и стопански инвентар, селскостопански машини, оборудване в бензиностанции, газозарядни и газоразпределителни станции, петролни бази, зърнобази, медицинска техника и машини, оборудване в трафопостове, възлови подстанции, заводски подстанции, електропроводи и кабелни линии и други.
  • Транспортни средства – леки автомобили, товарни автомобили и влекачи, ремаркета и полуремаркета, специализирани автомобили, кораби, яхти и плаващи съоръжения, локомотиви и вагони, самолети, строителни и пътни машини и други.
  • Цели предприятия – акционерни дружества, еднолични дружества с ограничена отговорност, дружества с ограничена отговорност, събирателни дружества, командитни дружества, еднолични търговци и други.
  • Земеделски земи и подобренията върху тях – селскостопански земи, селскостопански земи, използвани за неземеделски цели, трайни насаждения и други.

Изготвените експертни оценки са послужили пред възложителите за:

  • Ипотекиране на обекти, при взимане на кредит.
  • Определяне пазарната стойност при покупка или продажба на обект.
  • Счетоводно завеждане на обекти.