Велинов Консулт ЕООД

Велинов
Консулт ЕООД

 

Изготвяне на независими експертни приватизационни оценки

Приватизационни оценки са експертни оценки, изготвяни от Велинов Консулт ЕООД за нуждите на приватизационния орган съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

Чл. 4. (1) Приватизацията на държавното участие в капитала на търговски дружества, както и на обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие, се извършва от Агенцията за приватизация.

(2) Приватизацията на общинското участие в капитала на търговски дружества, на обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто общинско участие, както и на обекти по чл. 1, ал. 2, т. 3 се извършва от общинските съвети или определени от тях органи.