Велинов Консулт ЕООД

Велинов
Консулт ЕООД

 

Извършване на независими експертни оценки за апортна вноска

Оценка за апортна вноска от движимо или недвижимо имущество се изготвя, когато съдружник в определено дружество участва с непарична вноска.

Велинов Консулт ЕООД определя на базата на експертна оценка стойността на движимото или недвижимо имущество, което ще бъде използвано за апортна вноска от съдружника в дружеството.